Yhdistyksen strategia

Yhdistyksen strategia v.2014-2018

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n strategia kuvaa asioita, jotka on valittu kehittämisen kohteiksi seuraavan viiden vuoden aikana. Se on tarkoitettu ohjeeksi henkilökunnalle, vertaisille ja vapaaehtoisille sekä tiedoksi jäsenille. Strategia on luettavissa yhdistyksen toimipisteissä ja internet -sivuilla. Johtokunta päivittää strategian henkilökunnan kanssa kerran vuodessa.


Toiminta-ajatus ja arvot

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä. Edistämme lapsen edun ensisijaisuutta ja tuemme aikuisia vastuulliseen vanhemmuuteen. Ennaltaehkäisemme lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Työmme pohjautuu kansalaistoimintaan, ammatilliseen asiantuntijuuteen ja vertaistukeen. Yhdistyksessä tehtävää työtä ohjaavat seuraavat johtokunnan hyväksymät arvot: arvostava läsnäolo, voimavarojen näkeminen, lapsen edun ensisijaisuus ja yhdessä tekeminen.


Toimintaympäristö 

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminta-alueena on Kymenlaakson maakunta, jonka elinkeinorakenteen muutoksen takia maakunnasta on kadonnut tuhansia työpaikkoja. Lukumääräisesti eniten työttömiä on Kouvolassa. Työttömyysasteella mitattuna vaikein työttömyystilanne on Kotkassa.

Kymenlaakson kuntien haasteena on elinkeinorakenteesta ja väestön ikääntymisestä johtuvien talousvaikeuksien ratkaiseminen. Kunnat ovat toimintatavoiltaan hyvin erilaisia, mikä vaikuttaa yhdistyksen ja kuntien välisiin kumppanuussuhteisiin ja yhteistyöhön. Kuntatalouden vaikeiden aikojen jatkuminen vaikuttaa kuntarahoituksen vähenemiseen yhdistyksen toiminnassa.


Kymenlaaksolainen lapsi 

Rakennemuutoksen aiheuttama epävarmuus näkyy myös perheiden elämässä ja siirtyy lasten kokemuksiin. Työttömyyden lisäksi köyhyysriskiä kasvattavat yksinhuoltajuus, lasten suurempi lukumäärä sekä pikkulapsivaihe. Taloudellinen eriarvoisuus on läsnä lapsen arjessa monin eri tavoin, erityisesti kulutusmahdollisuuksien eroina, mikä voi pahimmillaan johtaa syrjimiseen.

Monien muutosten elämässä myös eroperheissä lapsella on oikeus saada huolenpitoa molemmilta vanhemmiltaan sekä säilyttää suhteet juuriinsa. Pidentyneet koulumatkat, suuret koulut ja ryhmäkoot edellyttävät lasten elämässä mukana olevilta aikuisilta kykyä toimia lapsen turvallisuudentunnetta vahvistaen.


Strategiset valinnat 2014 – 2018

Kansalaistoiminnan monimuotoisuus

Jäsenhankintaa toteutetaan koko Kymenlaakson alueella. Ammatillisen asiantuntijaosaamisen ohella vapaaehtoistyö on merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekemistä tuetaan. Yhdistys tarjoaa monenlaisia tapoja osallistua vapaaehtoistyöhön, mahdollisuuden auttaa toisia ja saada itse osallisuuden kokemuksia. Myös asiakkaita kannustetaan osallistumaan kansalaisjärjestötoimintaan. Lisäksi yhdistys tekee laaja-alaista vaikuttamistyötä verkosto- ja yritysyhteistyön sekä tiedottamisen ja kouluttamisen kautta.

Seutukunnalliset palvelut

Palvelujen laajentuminen Pohjois-Kymenlaaksoon muuttaa yhdistyksen nimensä mukaisesti kymenlaaksolaiseksi, seutukunnalliseksi.
Internetin mahdollisuudet tiedon jakamisen ja palvelujen toteuttamisen välineenä ovat toimintaa koskevia kehittämisen kohteita.
Strategiakaudella yhdistyksen kaikissa palveluissa vahvistetaan isien osallistumista, monikulttuurisuuden huomioon ottamista ja erilaisuuden hyväksymistä.

Yhdistyksen toimintamuodot jakautuvat kansalaistoimintaan ja vertaistukeen pohjautuviin palveluihin sekä palveluihin, jotka edellyttävät ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Jälkimmäisiin kuuluu sekä kaikille avoimia ns. kynnyksettömiä palveluja että tietyn kunnan asukkaille tarkoitettuja palveluja. Kansalaistoimintaan ja vertaistukeen pohjautuvat palvelut ovat doula, varamummila ja vertaisryhmät. Uutena toimintana eroneuvo.
Ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen pohjautuvat kynnyksettömät palvelut ovat baby blues, unikoulu, Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki, tenavatupa ja yökylä. Ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen pohjautuvat tietyn kunnan asukkaille tarkoitetut palvelut ovat Alvari-perhetyö,
päiväryhmä Untuva ja  tapaamispaikka.

Hallinnon ja talouden luotettavuus

Kauden haastavimmat kehittämisen kohteet koskevat yhdistyksen johtamista. Palvelujen, talouden ja henkilöstön johtamista kehitetään perustamalla johtoryhmä.

Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on toimia hyvänä työnantajana. Taloushallinnon kehittäminen tapahtuu Ensi- ja turvakotien liiton aikataulun mukaan. Rahoittajien, kuten kuntien, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n  sekä yritysten kanssa ylläpidetään arvostavaa yhteistyötä. Osaamisen kehittämisessä vahvistetaan kilpailutus- ja yritysyhteistyön osaamista. Yhdistys toimii aktiivisesti yhdistyksen asiantuntijuuteen liittyvissä yhteistyö- ja kehittämisryhmissä.